OBCHODNÍ PODMÍNKY
Dodání zboží

Objednané zboží Vám bude dodáno v individuálně sjednaném termínu. Všechny produkty uvedené na této webové prezentaci jsou vyráběny na zakázku po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

Všechny ceny uvedené na této webové prezentaci jsou včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - jsme plátci DPH.

Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozen obal zboží při převzetí od přepravce. Pokud se stane, že je obal poškozen, přesvědčte se, zda není poškozeno zboží, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Při odeslání jakékoliv objednávky (zboží, katalogu nebo dokumentu) si účtujeme poštovné a balné stanovené platnými poštovními tarify. Minimální expediční poplatek na dobírku činí 130 Kč.

Další informace

Veškeré Vaše dotazy Vám ochotně a rádi zodpoví naši zaměstnanci, kteří jsou zde pro Vás každý všední den od pondělí do pátku v době od 09,00 do 12,00 hodin a od 13,00 do 17,00 hodin a to na tel. čísle: 724 840 000.

Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky nejlépe písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

  • jméno/obchodní jméno a sídlo kupujícího
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
  • název a kód zboží dle ceníku
  • způsob odebrání a dopravy
  • podpis osoby oprávněné objednávat zboží

 

Platební podmínky:

V případě zaslání zboží přepravní společností hradí zákazník dobírkovou částku v hotovosti při převzetí od dopravní společnosti či dle individuálně sjednaných podmínek, zejména u zboží vyráběného na zakázku.

Ochrana Vašich osobních dat

Vaše data sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk, kterými mohou být např. banky.
Důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti mohou být poskytnuty pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštevnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Ceníme si váší Vaší důvěry a budeme plně chránit Vaše soukromá data před zneužitím. Vámi poskytovaná data jsou používána pouze na zabezpečení a zkvalitnění našich služeb.

Používáním títo webové prezentace souhlasíte se shromaždováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v předchozím odstavci. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel včas publikovány.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou, účtenkou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat. U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě a bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamační řád

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištení rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno neprodleně podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu.

Kupující musí oznámit zjištené vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištené vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží muže uplatnit následující nároky: odstranění vady. V případě, že nejde věc opravit, může požadovat výměnu, případně výměnu součásti zboží. Pokud zboží nelze ani vyměnit, je oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

U výrobků, které mají výrobní číslo je toto zapsáno v záručním listě a bez záručního listu nebude toto zboží k reklamaci přijato. Záruční list s výrobním číslem je u tohoto druhu zboží nezbytný, proto jej pečlivě uschovejte.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Případné vady je kupující povinnen reklamovat ihned po jejich zjištění, bez zbytečných odkladů.

Lhůta pro vyřízení reklamace je pro fyzické soukromé osoby nepodnikající, dle zákona č. 89/2012 Sb. třicetidenní. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

VEŠKEROU KORESPONDENCI, REKLAMACE, VRÁCENÉ ZBOŽÍ ATD. ZASÍLAT VÝHRADNĚ NA ADRESU PROVOZOVNY !!!

TC Shop s.r.o. , SNP 3386/32A, 400 11 Ústí nad Labem

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- bez udání důvodu
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
- V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.