Benzín do zapalovačů EliCo, 133 ml

3 hodnocení
Značka: EliCo

Náplň do benzínových zapalovačů

Dostupnost Skladem
Možnosti doručení
Kód: 60230
59 Kč
Benzín do zapalovačů EliCo, 133 ml
3 hodnocení
Značka: EliCo
5,0 3 hodnocení

Náplň do benzínových zapalovačů.

  • Objem: 133 ml
  • Kovový kanystr s plastovým uzávěrem a výklopným dávkovačem
  • Pro všechny typy benzínových zapalovačů

NÁVOD K POUŽITÍ:

  • Neplňte v blízkosti otevřeného ohně.
  • Plňte pomalu.
  • Nikdy nepřeplňujte.
  • Po naplnění před zapálením otřete zapalovač a ruce do sucha.
  • Vyndejte vložku zapalovače.
  • Zvedněte plstěnou podložku, nasyťte výplň benzínem.
  • Vložte vložku zapalovače zpátky

Obsahuje, benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná lehká (CAS: 64742-49-0, ES: 265-151-9), benzínová frakce (ropna), hydrogenačně odsířená, těžká (CAS: 64742-82-1, ES: 265-185-4)

NEBEZPEČÍ H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabrafite uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 224 919 293 nebo 224 915 402 nebo lékaře.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo asprchujte. P308+P313 Pri expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PS01 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402. Informace pouze pro zdravotní rizika akutni otravy lidí a zvířat.

 

Cena uvedena za 1ks / Ilustrační fotografie

Doplňkové parametry

Kategorie: Hořáky
Hmotnost: 0.13 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: