Sada 10ks Slick 50 - Engine Treatment 750ml, ochrana zážehových a vznětových motorů

4 hodnocení
Značka: Slick 50

UŠETŘÍTE! Výhodné balení Slicku 50

Dostupnost Skladem
Možnosti doručení
Kód: 61399750-10
9 750 Kč
Sada 10ks Slick 50 - Engine Treatment 750ml, ochrana zážehových a vznětových motorů
4 hodnocení
Značka: Slick 50
Sada 10ks Slick 50 - Engine Treatment 750ml, ochrana zážehových a vznětových motorů
Akce Doprava zdarma
5,0 4 hodnocení

Ochrana motorů (Engine Treatment) je slučitelná s minerálními a syntetickými oleji pro 4 dobé motory. Omezuje opotřebení veškerých 4 dobých motorů a snižuje tvorbu škodlivých zplodin, zvyšuje výkon motoru a zabraňuje vnitřní korozi motoru.

Speciální ochranná suspenze určená pro veškeré zážehové i vznětové čtyřdobé motory včetně přeplňovaných, s katalyzátory.

 • obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry se speciálně aktivovanými částicemi PTFE
 • dlouhodobě zajišťuje snížení tření a opotřebení - jediná aplikace chrání motor i přes několikanásobnou výměnu oleje
 • pro maximální ochranu však aplikujte opět po 20.000 km
 • snižuje opotřebení až o 52 % zejména během a po startu motoru, kdy vzniká až 80 % celkového opotřebení
 • chrání při nízkých i vysokých teplotách a náročných podmínkách provozu jako jsou krátké cesty do vzdálenosti 15 km znemožňující dostatečné prohřátí motoru, přerušované jízdy (tzv. start-stop provoz ve městech), jízdy při vysokých otáčkách motoru (sportovní provoz), jízdy v prašném prostředí, tahání přívěsů apod.
 • obsahuje modifikátory tření a látky snižující opotřebení
 • protiotěrové přísady vytváří samoobnovovací ochrannou vrstvu ulpívající na kovových součástech motoru a omezují jejich opotřebení
 • snižuje spotřebu paliva
 • zklidňuje chod motoru
 • zabraňuje vnitřní korozi
 • omezuje spalování oleje
 • omezuje emise škodlivin
 • udržuje čistotu mazacího systému a zabraňuje usazování a tvorbě nebezpečných úsad
 • prodlužuje životnost motoru a udržuje jeho maximální výkon
 • přímo určený pro použití v minerálních a polosyntetických olejích
 • vhodný i pro použití u vozidel vybavených turbodmychadly nebo kompresory
 • obsahuje kvalitní nosný olej viskozity 15W40 a klasifikace API SM/CF, ACEA A3/B3, který je plně mísitelný s nejmodernějšími motorovými oleji
 • účinky jsou laboratorně testované a ověřené v reálném provozu

Špičkové výrobky k ošetření automobilů:

Ochrana motoru Engine Treatment je jedinečný výrobek určený k aplikaci do minerálních a polosyntetických motorových olejů. Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších maziv s vysokými antiotěrovými vlastnostmi. Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují špičkovou a dlouhodobou ochranu.

Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.

TECHNICKÁ DATA

POPIS:

SLICK 50 Engine Treatment je směsí PTFE (polytetrafluoretylenu), ropné frakce a speciálních mazacích aditiv. Nosným olejem tohoto výrobku je špičkový polosyntetický motorový olej viskozitní třídy SAE 15W/40 , který splňuje a překračuje požadavky klasifikace API SM/CF a ACEA A3/B3.

POUŽITÍ:

Tento výrobek je určen pro zážehové i vznětové motory osobních a lehkých užitkových vozidel. Použití podle návodu výrazně snižuje opotřebení motoru zejména při studených startech a zvýšeném zatížení motoru i přes několikanásobnou výměnu oleje. Pro maximální ochranu však aplikujte opět po 20.000 km. SLICK 50 Engine Treatment může být aplikován kdykoliv, stačí otevřít otvor pro doplnění motorového oleje a nalít. Po aplikaci nesmí hladina motorového oleje na měřící rysce přesáhnout maximální hodnotu. Pro vozidla do obsahu 1400 cm³ použijte balení 500 ml. Pro vozidla do obsahu 3000 cm³ použijte balení 750 ml. Do motorů s obsahem nad 3000 cm³ aplikujte 20 % SLICK50 k 80 % maximálního obsahu olejové náplně. Výrobek je vhodné aplikovat při výměně oleje. Dodržujte interval výměny motorového oleje a olejového filtru dle doporučení výrobce. Nepřeplňujte.

BEZPEČNOST:

Upozornění:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Opatření pro bezpečné zacházení:
Zabraňte rozlévání. Zajistěte odpovídající větrání / odsávání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky.. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem.

První pomoc:
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z  Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajících potížích.
Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10–15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Odstraňte zdroje zapálení. Nekuřte. Zabraňte přímému kontaktu se slunečním sáláním. Chraňte před dětmi. Chraňte před vlhkostí. Po použití obaly těsně uzavřete, zabraňte rozlévání. Maximální skladovací doba 5 let při teplotě 5–40 °C. Neskladujte s oxidačními činidly.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Relativní hustota : 0,88 (voda)
Bod vzplanutí: 220 °C
Barva: jantarově žlutá
Zápach: charakteristický po minerálním oleji
Skupenství: kapalné při 20 °C
Rozpustnost ve vodě: nemísitelná
 
 
 
Cena uvedena za sadu 10ks / Ilustrační fotografie

Doplňkové parametry

Kategorie: Aditiva
Hmotnost: 7.84 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: