Sada 5ks SLICK 50 - Čistič palivových systémů, Fuel System Treatment, 375ml

4 hodnocení
Značka: Slick 50

UŠETŘÍTE! Výhodné balení Slicku 50

Dostupnost Skladem
Možnosti doručení
Kód: 60299400-5
1 650 Kč
Sada 5ks SLICK 50 - Čistič palivových systémů, Fuel System Treatment, 375ml
4 hodnocení
Značka: Slick 50
Sada 5ks SLICK 50 - Čistič palivových systémů, Fuel System Treatment, 375ml
Akce Doprava zdarma
5,0 4 hodnocení

Speciální čistící a ochranná kapalina vhodná pro veškeré čtyřdobé zážehové i vznětové motory včetně přeplňovaných i s katalyzátory. 

  • vysoce účinně čistí a chrání celý palivový systém (vstřikovací trysky, ventily, karburátory, sací potrubí, předkomůrky, hlavy motorů, dna pístů, palivová čerpadla, potrubí, nádrže atd.)
  • vynikající účinek zajišťuje jedinečná Advanced Deposit Control ChemistryTM, speciální chemické složení s vysoce rozpustnými, čistícími, mazacími a ochrannými vlastnostmi
  • odstraňuje a zabraňuje tvorbě škodlivých uhlíkatých úsad
  • omezuje hlučnost motoru a zajišťuje jeho hladší chod
  • obnovuje a udržuje maximální výkon motoru
  • chrání před vlhkostí a korozí
  • snižuje spotřebu paliva a emise škodlivin
  • chrání celý palivový systém po dobu ujetí 5.000 km
  • podstatně omezuje opotřebení ventilů při použití paliv se sníženým obsahem síry

Nepoškozuje motory ani katalyzátory výfukových zplodin.

Špičkové výrobky k ošetření automobilů:

Ochrana palivového systému Fuel System Treatment je jedinečný výrobek, který čistí, maže a chrání celý palivový systém. Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších mazacích výrobků s vysokými antiotěrovými vlastnostmi. Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují vysoký a dlouhodobý stupeň ochrany většiny vozidel.

Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.

TECHNICKÁ DATA

POPIS:

SLICK 50 Fuel System Treatment je směsí odsířeného lehkého destilátu, speciálních aditiv a jedinečného Advanced Deposit Control Chemistry.

POUŽITÍ:

Obsah balení nalijte do nádrže až když je skoro prázdná. Doplňte palivem do celkového maximálního obsahu 45–60 l. V případě nižšího obsahu nádrže doplňte palivem na maximum. Celý postup opakujte každých 5.000 km.

BEZPEČNOST:

Upozornění:
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody / mýdla. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

OBSAHUJE:

Uhlovodíky C10-C13, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, aromatické (2–25 %)

NEBEZPEČÍ:

GHS 07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Opatření pro bezpečné zacházení:
Zajistěte odpovídající větrání / odsávání hlavně při podlaze. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Odstraňte zdroje ohně a zapálení. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem.

První pomoc:
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

Při vdechnutí: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (sundejte kontaminovaný oděv). Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.
Při styku s kůží: Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.
Při požití: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud postižený zvrací, dbejte aby nevdechl zvratky (protože při vdechnutí těchto kapalin do dýchacích cest i v nepatrném množství je nebezpečí poškození plic). Zajistěte lékařské ošetření vzhledem k časté nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin. Originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky vezměte s sebou.

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených a označených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Odstraňte zdroje ohně a zapálení. Nekuřte. Zabraňte přímému kontaktu se slunečním sáláním. Chraňte před dětmi.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Bod vzplanutí °C: 64 °C
Zápach: charakteristický po petroleji
Barva: bezbarvá
Skupenství: kapalné při 20 °C
Kinematická viskozita: 2,4 mm²/s při 40 °C
Hustota: 0,828 g/cm³ při 20 °C
Obsah organických rozpouštědel (VOC): 80,2 %

 

SLICK 50 je registrovanou ochrannou známkou Illinois Tool Works and/or its affiliates.

 

Cena uvedena za sadu 5ks / Ilustrační fotografie

Doplňkové parametry

Kategorie: Aditiva
Hmotnost: 1.84 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: