SLICK 50 - Speciální kapalina do posilovačů řízení, power stearing fluid 500ML

5 hodnocení

SLICK 50 - power stearing fluid 500ML

Dostupnost Skladem
Možnosti doručení
Kód: 64099500
255 Kč
SLICK 50 - Speciální kapalina do posilovačů řízení, power stearing fluid 500ML
5 hodnocení
slick50 power steering fluid 500ml 81820
Akce
5,0 5 hodnocení

SLICK 50 - speciální kapalina do posilovačů řízení, power stearing fluid 500ML

Speciální ochranná suspenze určená pro posilovače řízení.

  • obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry se speciálně aktivovanými částicemi PTFE
  • snižuje opotřebení celého systému
  • zlepšuje kvalitu mazání čerpadla a omezuje jeho hlučnost
  • zastavuje menší průsaky provozní kapaliny
  • udržuje těsnění v dobrém stavu a výrazně prodlužuje jejich životnost
  • snižuje oxidaci a pěnivost
  • slučitelný se všemi typy kapalin do posilovačů řízení (kromě FLUIDE DA)

Upozornění:
Nepoužívat ve vozech s centrálním hydraulickým systémem.
Nepoužívat ve vozech u kterých je vyžadováno použití kapaliny „FLUIDE DA“.

Špičkové výrobky k ošetření automobilů:

Ochrana posilovače řízení Power Steering Fluid je jedinečný výrobek určený k ochraně posilovačů řízení. Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších mazacích výrobků s vysokými antiotěrovými vlastnostmi. Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují vysoký a dlouhodobý stupeň ochrany většiny vozidel.

Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.

TECHNICKÁ DATA

POPIS:

SLICK 50 Power Steering Fluid je směsí PTFE (polytetrafluoretylenu), ropné frakce a speciálních mazacích aditiv. Je mísitelný se všemi druhy kapalin do posilovačú řízení (kromě FLUIDE DA).

POUŽITÍ:

Vypněte motor. Odšroubujte uzávěr nádoby s provozní kapalinou systému posilovače řízení. Odsajte potřebné množství kapaliny a doplňte na výrobcem předepsanou hladinu SLICKem 50 Power Steering Fluid. Nepřeplňujte! Kontrolujte pravidelně stav hladiny a v případě potřeby doplňte potřebné množství. Mísení s ředidly, brzdovou a chladící kapalinou není dovoleno.

Nepoužívat ve vozech s centrálním hydraulickým systémem.
Nepoužívat ve vozech u kterých je vyžadováno použití kapaliny „FLUIDE DA“.

BEZPEČNOST:

Upozornění:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obsahuje N,N-dicocoalkyl-2-hydroxyacetamide, 1-(terc.dodecylthio)propan-2-ol, N,N-dicocoalkyl-3-amino-1,2-propanediol. Může vyvolat alergickou reakci.

Opatření pro bezpečné zacházení:
Zabraňte rozlévání. Zajistěte odpovídající větrání / odsávání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Odstraňte zdroje ohně a zapálení. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem.

První pomoc:
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z  Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajících potížích.
Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10–15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Odstraňte zdroje ohně a zapálení. Nekuřte. Zabraňte přímému kontaktu se slunečním sáláním. Chraňte před dětmi. Po použití obaly těsně uzavřete a nechte ve vertikální poloze. Maximální skladovací doba 5 let při teplotě 5–40 °C. Neskladujte s oxidačními činidly a kyselinami.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Relativní hustota : 0,866 (voda)
Bod vzplanutí: 185 °C
Barva: jantarově žlutá
Zápach: charakteristický po minerálním oleji
Skupenství: kapalné při 20 °C
Rozpustnost ve vodě: nemísitelná
Meze výbušnosti při 25 °C: dolní 0,9 %, horní 7 %
obsah netěkavých látek (sušiny): 99,9 % objemu

Doplňkové parametry

Kategorie: Aditiva
Hmotnost: 0.484 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: