SLICK50 - Ochrana převodovek, manual gearbox treatment, 80ml - koncentrát

5 hodnocení
Značka: Slick 50

SLICK 50 - Ochrana převodovek, gear treatment, 0,08 l

Dostupnost Skladem
Možnosti doručení
Kód: 60199080
860 Kč
SLICK50 - Ochrana převodovek, manual gearbox treatment, 80ml - koncentrát
5 hodnocení
Značka: Slick 50
slick50 manual gearbox treatment 80ml 81816
Akce
5,0 5 hodnocení

SLICK 50 MANUAL GEARBOX TREATMENT

Speciální ochranná suspenze určená pro mechanické převodovky, rozvodovky a konvenční diferenciály.

  • obsahuje jedinečné chemické složení SLICK 50 Chemistry se speciálně aktivovanými částicemi PTFE
  • váže se ke kovovým součástem převodovky a zajišťuje jejich hladší povrch
  • výrazně snižuje tření a opotřebení
  • zlepšuje kvalitu řazení a usnadňuje změnu převodových stupňů
  • omezuje hlučnost převodovky
  • zvyšuje výkon a prodlužuje životnost celého převodového ústrojí
  • zabraňuje vnitřní korozi
  • udržuje těsnění v dobrém stavu a výrazně prodlužuje jejich životnost
  • slučitelný s minerálními i syntetickými převodovými oleji včetně těch, které používají oleje viskozity 75w90 a 80w90
  • zajišťuje špičkovou ochranu veškerých manuálních převodovek i těch, obsahující synteticky olej specifikace GL-5, GL-5LS a MT-1

Upozornění:
Nepoužívat do automatických převodovek, CVT převodovek a do diferenciálů s omezenou svorností. Nepoužívat u vozidel, které mají manuální převodovku ale používají převodový olej pro automatické převodovky.

Špičkové výrobky k ošetření automobilů:

Ochrana manuální převodovky Manual Gearbox Treatment je jedinečný výrobek určený k ochraně veškerých mechanických převodovek. Je součástí skupiny technologicky špičkových výrobků - ochran motorů, palivových systémů, převodovek a dalších mazacích výrobků s vysokými antiotěrovými vlastnostmi. Veškeré výrobky jsou snadno použitelné a zajišťují vysoký a dlouhodobý stupeň ochrany většiny vozidel.

Veškeré výrobky distribuované pod registrovanou ochrannou známkou SLICK 50 účinkují pouze v případě dodržení návodu k použití.

TECHNICKÁ DATA

POPIS:

SLICK 50 Manual Gearbox Treatment je směsí PTFE (polytetrafluoretylenu), ropné frakce a speciálních mazacích aditiv. Nosný olej v Manual Gearbox Treatment je slučitelný s minerálními i syntetickými převodovými oleji.

POUŽITÍ:

Tento výrobek je určen pro převodovky s ručním řazením a pro jejich rozvodovky a diferenciály. Při použití podle návodu snižuje opotřebení, umožňuje snadné řazení, snižuje hladinu hluku a prodlužuje životnost převodovky, rozvodovky a diferenciálu. Při aplikaci se nejdříve aplikátorem odsaje 80 ml olejové náplně a poté se nahradí 80 ml Manual Gearbox Treatment, která postačuje k ošetření jedné převodovky nebo rozvodovky a diferenciálu s obsahem olejové náplně do 3 l. Do převodovek s obsahem olejové náplně nad 3 l aplikujte 5 % Manual Gearbox Treatment k 95 % maximálního obsahu olejové náplně. Dodržujte interval výměny převodového oleje dle doporučení výrobce. Nepřeplňujte.

Nepoužívat do automatických převodovek, CVT převodovek a do diferenciálů s omezenou svorností. Nepoužívat u vozidel, které mají manuální převodovku ale používají převodový olej pro automatické převodovky.

BEZPEČNOST:

Upozornění:
Vyhněte se dlouhodobému nebo opakovému styku očima, kůží, nebo oděvem. Po manipulaci omyjte pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Opatření pro bezpečné zacházení:
Zajistěte odpovídající větrání / odsávání. Zabraňte kontaktu s kůží, očima a oblečením. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Při používání nejezte, nepijte, nekuřte. Po použití směsi si řádně umyjte ruce.

První pomoc:
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z  Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Při vdechnutí: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10–15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal směsi nebo etiketu.

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Neskladujte s potravinami, nápoji, krmivy.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Hustota při 20 °C: 0,900–0,920 g/cm³
Bod vzplanutí °C: 190 °C
Kinematická viskozita: min. 135 mm²/s
Zápach: po minerálním oleji
Barva: jantarová, žlutá
Teplota varu: > 280 °C
Rozpustnost ve vodě: nepatrná

SLICK 50 je registrovanou ochrannou známkou Illinois Tool Works and/or its affiliates.

Doplňkové parametry

Kategorie: Aditiva
Hmotnost: 0.158 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: